• Русский
  • Кыргыз
  • English
  • Ноябрь

    18

    2022

🤝 Жаштар Кыргызстанды өнүктүрүүдө жана туруктуулугун камсыз кылууда мамлекеттин башкы өнөктөшү болуп саналат. Алар өлкөбүздүн 25,7% түзөт.

FSDS коомдук фондунун “Кыргызстандагы жана Тажикстандагы аярлуу топтордун социалдык-экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү” долбоору – бул жаштардын демилгесин өнүктүрүүнү колдоого, алардын өздөрүн өнүктүрүшүнө мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө жана бир катар билим берүү аянтчаларын калыптандырууга багытталган иш-чаралар.

Төмөнкү видеодо долбоордун негизги жыйынтыктары көрсөтүлгөн.

🤝 Молодежь – это главный партнер государства в построении развитого и устойчивого Кыргызстана, который составляет 25,7% населения страны.

Программа Общественного Фонда FSDS “Расширение социально-экономических возможностей уязвимых групп в Кыргызстане и Таджикистане” – это мероприятия, направленные на поддержку развития инициативы молодежи, создание возможности для ее самореализации и целый ряд образовательных площадок.

В видеоролике отражены самые основные результаты проекта.

© Copyright 2020 Fair and Sustainable Development Solutions